Współpraca na rzecz ekologii i ekonomii

Współczesna gospodarka idzie w parze z najnowszymi rozwiązaniami proekologicznymi. Wyzwania, jakie stawia się przed nowoczesnymi technologiami, nie dotyczą tylko optymalizacji kosztów, ale również zmniejszenia ilości odpadów,  również pochodzących z procesów przemysłowych,  mając na celu poprawę kondycji światowego ekosystemu.

Zagadnienia związane z ochroną środowiska mają szczególne znaczenie  w obszarach, gdzie  występuje niska emisja. Przykładem takiego regionu jest Śląsk i tamtejsze Miasteczko Śląskie, które od 1989 roku modernizuje swoją gospodarkę pod kątem racjonalizacji energetycznej oraz synergii wybranych gałęzi przemysłu.

Historia zmian, które uwzględniają potrzeby poprawy jakości środowiska, sięga przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Programy ekologiczne wprowadzone po transformacji ustrojowej mają na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Daleko idące modernizacje dotknęły przede wszystkim dużych zakładów produkcyjnych, których zagłębie znajduje się m.in. na Górnym Śląsku. Przykładem jest Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA, która wykorzystała sposobność do przeprowadzenia gruntownych zmian, czerpiąc jednocześnie z zasobów technologicznych i gospodarczych tamtego okresu. Prace przełożyły się korzystnie na wydajność energetyczną zakładu.  Poprawiając efektywność energetyczną instalacji zmniejszono ilość emisji szkodliwych substancji do środowiska.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Wysiłki huty zostały docenione, czego dowodem są liczne certyfikaty, w tym tytuł „Zakładu Czystej Produkcji”. Nie byłoby to możliwe gdyby nie trójstronna współpraca między Hutą Cynku, Miasteczkiem Śląskim i Veolią.  Veolia to zaufany partner miast i przemysłu. Działa na rynku polskim od ponad 20 lat. Projektuje, buduje oraz zarządza rozwiązaniami z obszaru mediów, a ochrona środowiska to jeden z głównych celów, jakie przyświecają działaniom firmy. Właśnie dlatego spółka wspiera rozbudowę infrastruktury produkcyjnej oraz dystrybucyjnej mediów, wdrażając przy tym najnowsze rozwiązania z obszaru efektywnej energetyki. Rozwijając poszczególne projekty, Veolia dba o zracjonalizowaną gospodarkę zasobami energetycznymi, zgodnie z modelem obiegu zamkniętego, który zakłada ponowne wykorzystanie ubocznych produktów procesów przemysłowych do innych procesów produkcyjnych.

 

Miasteczko Śląskie można nazwać miastem uzależnionym od gazu. Ogromne zapotrzebowanie na to paliwo wynika z faktu, że gazyfikacja sięga tu 90%. To także powód, dla którego wdrożono model gospodarki cyrkularnej. W wyniku skutecznej współpracy władz samorządowych, Huty Cynku oraz firmy Veolia wypracowano rozwiązanie  przyjazne dla mieszkańców i środowiska   6,4 mln m3 gazu odpadowego z produkcji cynku i ołowiu wykorzystywane jest do produkcji 70 tys. GJ ciepła, które jest rozprowadzane na terenie całego miasta dzięki niskoparametrowej sieci cieplnej.

Aby wszystkie te wyniki mogły być zrealizowane, firma Veolia zlikwidowała starą przepompownię. W jej miejsce zainstalowano 27 zmodernizowanych układów zmieszania pompowego z wymiennikami kompaktowymi na terenie całego miasta. Rozwinięto także sieć dystrybucyjną, podłączając do niej budynki mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej. Przeprowadzone zmiany przyniosły korzyści każdej ze stron, ale przede wszystkim mieszkańcom Miasteczka Śląskiego. Cena ciepła została obniżona o 9%, a dzięki likwidacji indywidulnych palenisk domowych zmniejszono niską emisję, co poskutkowało poprawą jakości powietrza. Veolia na tym nie poprzestaje – dzięki wsparciu władz miasta pozyskano dofinansowanie na dalszy rozwój i rozbudowę systemu ciepłowniczego.

Inicjatywy zbliżone do projektu realizowanego w Miasteczku Śląskim można przenieść także na grunt innych rejonów, gdzie wciąż potrzebne są zmiany. W wielu miejscach w Polsce synergia działań lokalnego przemysłu, władz miasta oraz  dostawcy rozwiązań energetycznych może przynieść wiele korzyści. Veolia, dzięki posiadanej wiedzy, zapleczu technicznemu oraz długoletniemu doświadczeniu we współpracy z samorządami i przemysłem,  przyczynia się do zrównoważonego rozwoju miast.

OSM Włoszczowa należy do czołówki polskich producentów mleczarskich. Outsourcing procesów wytwarzania i dystrybucji mediów przemysłowych przyczynił się do zmniejszenia kosztów, a także dzielenia się doświadczeniami przedsiębiorstw z ugruntowaną pozycją na rynku.
Czym są, jak funkcjonują i jakie korzyści przynoszą białe certyfikaty?
Jak je uzyskać i kto może nam w tym pomóc?
Gospodarka odpadami komunalnymi to zestaw złożonych zagadnień, które składają się na jeden z podstawowych problemów związanych z rozwojem miast.