Społeczna odpowiedzialność Veolii

Nasza polityka odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) opiera się na wartościach i zasadach firmy, uwzględniających aspekty ekonomiczne, środowiskowe i etyczne funkcjonowania współczesnych społeczeństw.

Polityka odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) prowadzona przez grupę Veolia, opiera się na wartościach i zasadach firmy, uwzględniających aspekty ekonomiczne, środowiskowe i etyczne funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Zobowiązania te zostały zawarte w dokumencie "Nasze zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Priorytety strategii grupy Veolia
przekładają się na 9 zobowiązań:

 

 1. ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA zasobami naturalnymi poprzez wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym
 2. PRZYCZYNIANIE SIĘ do zwalczania zmian klimatycznych
 3. OCHRONA I PRZYWRACANIE bioróżnorodności
 4. BUDOWANIE NOWYCH MODELI relacji i tworzenie wartości wraz z interesariuszami
 5. PRZYCZYNIANIE SIĘ do rozwoju lokalnego
 6. DOSTARCZANIE I UTRZYMYWANIE usług kluczowych dla zdrowia i rozwoju ludzi
 7. GWARANCJA zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy
 8. ZACHĘCANIE DO ROZWOJU ZAWODOWEGO i budowanie zaangażowania wszystkich pracowników
 9. GWARANCJA POSZANOWANIA różnorodności oraz praw człowieka i podstawowych praw społecznych w ramach firm.
   

Nasza odpowiedzialność wobec środowiska

Spółki grupy Veolia w Polsce przykładają wielką wagę do bezpieczeństwa środowiskowego. Wynikiem tego jest zobowiązanie do:

 • wdrażania nowoczesnych rozwiązań ograniczających emisje,
 • zmniejszania zużycia surowców i energii,
 • produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz w procesie kogeneracji.

Gwarancją rzetelności i profesjonalizmu Veolii w obszarach funkcjonowania spółek jest system zarządzania certyfikowany na zgodność z normami:

 • zarządzania jakością PN-EN ISO 9001
 • zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001
 • zarządzania energią PN-EN ISO 50001.

Nasi pracownicy

 • Szeroka oferta szkoleń i programów rozwojowych.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
 • Wewnętrzny rynek pracy dla wsparcia mobilności pracowników.
 • Roczne Podsumowanie Pracy każdego pracownika.
 • Badania klimatu społecznego w Grupie.
 • Rozwój aktywności sportowej.
 • Kształtowanie postaw sprzyjających uzyskaniu równowagi praca-życie.
 • Programy promujące kulturę bezpiecznej pracy (ABS, 360 stopni, Targi Bezpieczeństwa, Tydzień Bezpieczeństwa).
 • Kształtowanie postaw prośrodowiskowych.

Współpraca ze społecznościami lokalnymi

 • Współpraca ze społecznościami lokalnymi na rzecz poprawy stanu środowiska i warunków życia w miastach.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi i merytoryczny wkład w kształtowanie programów kształcenia uwzględniających kierunki rozwoju energetyki.
 • Wspieranie szkolnictwa zawodowego poprzez tworzenie klas patronackich dla zawodu technika energetyka.
 • Edukacja na temat wytwarzania i dostaw ciepła (m.in. Drzwi Otwarte w elektrociepłowniach).
 • Kampanie promujące proekologiczne zachowania w życiu codziennym: ograniczanie tzw. niskiej emisji, segregację odpadów, efektywne korzystanie z energii i wody.

 

 

Działa na rzecz społeczności
lokalnych angażując pracowników
grupy Veolia
w projekty wolontaryjne.
Innowacyjny program edukacyjny adresowany do utalentowanej sportowo młodzieży, którego celem jest wsparcie rozwoju ich kariery sportowej.