Dla akcjonariuszy

Veolia Energia Polska S.A.

 

Siedziba spółki:

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

 

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006129

NIP: 945-16-47-866

REGON: 351293622

Kapitał zakładowy: 1.214.967.003,60 złotych (wpłacony w całości)

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24 czerwca 2020