Etyka i Compliance

Nasze wartości to: odpowiedzialność, solidarność, szacunek, innowacyjność, orientacja na klienta. Stanowią one fundament operacyjnej, finansowej, społecznej i ekologicznej działalności Grupy Veolia.

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki ma zasadnicze znaczenie dla Grupy Veolia. Za jego pośrednictwem Grupa promuje wyznawane wartości zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach zewnętrznych z naszymi interesariuszami. Wartości te to: odpowiedzialność, solidarność, szacunek, innowacyjność, orientacja na klienta. Stanowią one fundament operacyjnej, finansowej, społecznej i ekologicznej działalności Grupy.
Przedstawione w Kodeksie Etyki wartości oraz wynikające z nich zasady postępowania obowiązują każdego pracownika Veolii, bez względu na zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję.


Kodeks antykorupcyjny

Dla nowoczesnych firm działania korupcyjne są praktyką nie do przyjęcia, dlatego Veolia przywiązuje niezwykłą wagę do zwalczania korupcji we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, realizując w ten sposób  swoje zobowiązania wynikające z Kodeksu Etyki, w szczególności w zakresie  respektowania wartości Grupy Veolia.

Kodeks Antykorupcyjny stanowi integralną część strategii Grupy Veolia w zakresie identyfikacji ryzyk i zapobiegania im. Jednocześnie Kodeks jest ważnym sygnałem dla naszych partnerów, klientów i współpracowników, ponieważ stanowi on zobowiązanie Grupy Veolia do nietolerowania zachowań korupcyjnych w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz w relacjach biznesowych. Jest także znakiem, że chcemy współpracować z partnerami, którzy podzielają te same wartości i gotowi są stosować się do naszych zasad współpracy określonych w Kodeksie Antykorupcyjnym oraz w Kodeksie Etycznym.

 

Certyfikacja ISO 37001

Już cztery spółki Grupy Veolia w Polsce w zakresie zgodności wewnętrznych systemów antykorupcyjnych ze standardem ISO 37001.

Kluczowym elementem systemu jest mapowanie ryzyk korupcyjnych, którego rezultatem jest opracowanie i wdrożenie mechanizmów ograniczających ryzyka zidentyfikowane w istotnych obszarach funkcjonowania Spółek.

Kompleksowy i efektywny system antykorupcyjny zapewnia wdrożenie optymalnych rozwiązań w obszarze corporate governance, zarządzania ryzykiem i zapobiegania zjawiskom korupcji, wzmacniając w ten sposób wiarygodność Veolii jako partnera biznesowego i pracodawcy.

Standardy compliance w Grupie Veolia w Polsce 

Aby zapewnić prawidłowe wdrożenie wartości i zasad postępowania ujętych w Kodeksie Etyki, Grupa Veolia wdrożyła wewnętrzne procedury, które odpowiadają poszczególnym zagadnieniom Kodeksu. Procedury zostały zakomunikowane wewnętrznie i obowiązują każdego pracownika Veolii w Polsce. 

Przeciwdziałanie korupcji

 • wdrożyliśmy system antykorupcyjny zgodny z ISO 37001
 • wprowadziliśmy do naszych umów obowiązkowe zapisy antykorupcyjne
 • mapujemy ryzyka korupcyjne
 • oceniamy naszych partnerów biznesowych i niebiznesowych
 • wprowadziliśmy procedury księgowe ograniczające możliwość nadużyć
 • szkolimy wszystkich pracowników

Unikanie konfliktów interesów

 • wdrożyliśmy zasady identyfikacji i metody przeciwdziałania wystąpieniu konfliktów interesów
 • zapoznaliśmy pracowników z obowiązkowymi działaniami w sytuacji wystąpienia rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów
 • wprowadziliśmy coroczną kampanię składania oświadczeń dot. konfliktu interesów i statusu PEP przez głównych managerów w holdingu i spółkach zależnych

Patronat i Sponsoring

 • powołaliśmy Komitet ds. Sponsoringu i Patronatu, który zatwierdza wszystkie istotne inicjatywy z zakresu sponsoringu i patronatu
 • wprowadziliśmy klauzule antykorupcyjne w umowach sponsoringowych
 • zawsze weryfikujemy beneficjentów pod kątem spełniania zasad compliance
 • rejestrujemy wszystkie inicjatywy sponsoringu i patronatu w “Raporcie inicjatyw”.
 • gromadzimy i przechowujemy dowody potwierdzające zrealizowanie działań, będące podstawą dokonania płatności

Przeciwdziałanie praktykom antykonkurencyjnym

 • działania w ścisłej zgodności z zasadami prawa konkurencji i wdrożonymi wewnętrznie zasadami
 • nie uczestniczymy w porozumieniach między przedsiębiorstwami, które mogą mieć wpływ na konkurencję
 • nie korzystamy z dominującej pozycji w celu wyeliminowania z rynku innych podmiotów
 • czuwamy, by nasza aktywność w ramach współpracy z innymi przedsiębiorstwami była przykładna i zgodna z najlepszymi standardami
 • nie rozpowszechniamy informacji poufnych i/lub wrażliwych oraz nie bierzemy udziału, nawet biernie, w  wymianie informacji o takim charakterze

 

Ocena partnerów biznesowych

 • wdrożyliśmy podstawowe zasady określające relacje z naszymi dostawcami i podwykonawcami
 • stosujemy w umowach standardowe klauzule (m.in. klauzulę zrównoważonego rozwoju, klauzulę antykorupcyjna)
 • wprowadziliśmy powszechny system oceniania dostawców pod kątem spełniania wymogów Veolia w zakresie ryzyk niezgodności z prawem i wymaganiami Grupy
 • w szczegółowy sposób weryfikujemy partnerów realizujących najważniejsze projekty oraz wszystkich dostawców paliw (zwłaszcza pod kątem sankcji)

Współpraca z pośrednikami

 • wprowadziliśmy zakaz podejmowania współpracy z pośrednikami - wszelkie odstępstwa od tej reguły bezwzględnie wymagają uprzedniej zgody odpowiednich organów Grupy kapitałowej
 • nawiązanie takich relacji odbywa się zgodnie ze szczegółową procedurą zapewniającą pełną transparentność relacji i kontrolę nad tym, co wykonuje zleceniobiorca i że robi to zgodnie z wymogami etycznymi Veolii

Działalność w krajach wrażliwych

 • stosujemy się do wszelkich regulacji krajowych i międzynarodowych w zakresie ograniczenia handlu i prowadzeniu działalności gospodarczej
 • nie prowadzimy transakcji z państwami, z którymi wszystkie, bądź niektóre formy handlu są zakazane lub dla których zabronione jest utrzymywanie stosunków handlowych z niektórymi ich obywatelami
 • na bieżąco weryfikujemy podmioty pod kątem ich występowania na listach sankcyjnych polskich i międzynarodowych

Lobbing

 • przystąpienie i działanie w ramach organizacji branżowych w imieniu Veolii wymaga uzyskania zgody odpowiednich organów Grupy
 • na bieżąco szkolimy naszych naszych przedstawicieli w zakresie przestrzegania prawa konkurencji i najlepszych standardów rynkowych
 • dbamy, aby pracownicy nie łączyli reprezentowania interesów Grupy z inną działalnością prywatną, zawodową lub w ramach reprezentacji stowarzyszeń, związków czy partii politycznych
 • zakazujemy  pozyskiwania informacji w sposób nieuczciwy, celowego przekazywania informacji poufnych i/lub wrażliwych bądź danych fałszywych lub wprowadzających w błąd

 

Finansowanie w czasie wyborów

 • zakaz prowadzenia przez Veolię jakiejkolwiek działalności politycznej lub wpłat na rzecz partii politycznych lub kandydatów w wyborach
 • przywiązujemy szczególną uwagę do działań i aktywności Veolii, które może zostać pozornie odebrana jako zakłócające neutralność wyborów i równych szans między kandydatami

Prawa człowieka

 • zidentyfikowaliśmy 8 kluczowych obszarów, które podlegają szczególnemu zainteresowaniu i trosce Veolii
 • Skupiamy się na poszanowania praw społeczności, w których Veolia prowadzi działalność, dbając o środowisko i ochronę zasobów
 • Promujemy dialog społecznych działania na rzecz poszanowania podstawowych praw pracowniczych, w tym prawa do pracy w zdrowym i bezpiecznym środowisku

 

Ochrona danych osobowych

 • wdrożyliśmy polityki i instrukcje dot. ochrony danych osobowych
 • powołaliśmy Inspektora ds. ochrony danych osobowych dla Grupy Veolia w Polsce
 • wprowadziliśmy nowe wzorce umów zawierające wymagane klauzule prawne
 • wzmocniliśmy zabezpieczenia od strony organizacyjnej jak i informatycznej
 • prowadzimy regularne kampanie edukacyjne dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Zgłaszanie nieprawidłowości  (whistleblowing)

Zgłaszanie nieprawidłowości w Grupie Veolia w Polsce 

W Grupie Veolia w Polsce powołano Chief Compliance Officera, który zajmuje się wszystkimi sprawami z zakresu zarządzania zgodnością, jak również przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszonych przez sygnalistów  nieprawidłowości.

Chief Compliance Officer jest niezależnym i zaufanym adresatem, do którego każdy pracownik Grupy Veolia a także partnerzy biznesowi mogą zgłosić w sposób bezpieczny informację o nieprawidłowości.

Zgłoszenie nieprawidłowości pozostaje poufne, zgłaszający może także zdecydować o pozostaniu anonimowym, choć może to utrudnić wyjaśnienie sprawy i uniemożliwić przekazanie informacji zwrotnej.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Chief Compliance Officera, zgodnie z przyjętymi w spółkach Veolii zasadami postępowania w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości.

Partnerzy biznesowi Veolii mogą przesłać zgłoszenie nieprawidłowości na adres  [email protected]

 

Zgłaszanie nieprawidłowości w Grupie Veolia na świecie

W Grupie Veolia powołano Komitet ds. Etyki w Paryżu, który zajmuje się wszystkimi sprawami z zakresu etyki, jak również rozpatrywaniem  nieprawidłowości przekazanych za pośrednictwem narzędzia Whispli.
 

W celu usprawnienia mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości oraz uwzględnienia najnowszych zmian prawnych i regulacyjnych obejmujących jej działalność na całym świecie, Grupa Veolia utworzyła narzędzie, które jest obecnie dostępne dla każdej zainteresowanej osoby.
 
Jeśli stwierdzisz naruszenie zasad etyki, możesz również bezpośrednio i poufnie skierować sprawę do Komisji ds. Etyki za pomocą jednego linku: https://veolia.whispli.com/ethique?locale=pl