Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi to zestaw złożonych zagadnień, które składają się na jeden z podstawowych problemów związanych z rozwojem miast.

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 992), obowiązująca od 23 stycznia 2013 roku, określa odpady komunalne jako: odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi to zestaw złożonych i skomplikowanych zagadnień, które składają się na jeden z podstawowych problemów związanych z urbanizacją i rozwojem miast. Według GUS-u w Polsce w 2010 roku wytworzono ponad 12 milionów ton odpadów, a ich zbiór i utylizacja to jedno z najważniejszych zadań samorządów. W świetle zmian klimatycznych i konieczności ochrony naturalnego środowiska przetwarzanie i odzysk surowców z odpadów wysuwa się na pierwszy plan wśród wszystkich elementów działalności człowieka składających się na szerszą kwestię wydajności energetycznej.

Niezawodne rozwiązania

Z uwagi na rosnący gąszcz przepisów, stale zaostrzane normy oraz konieczność ograniczania kosztów, każdy samorząd powinien szczególnie ostrożnie dobierać partnerów technologicznych oraz wykonawców usług, podczas realizowania zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Nie bez znaczenia jest to, czy potencjalny partner stosuje nowoczesne i sprawdzone rozwiązania. Rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy Veolia, której obecność na polskim rynku cechuje ciągła dbałość o usprawnienie efektywności energetycznej podejmowanych inwestycji, jak i troska o środowisko naturalne.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Na całym świecie Veolia eksploatuje ponad 60 instalacji, które przetwarzają termicznie odpady komunalne. Ich łączna wydajność wynosi ponad 10 milionów ton w skali roku. Taka ilość przetworzonych odpadów świadczy o doskonałym przygotowaniu do współpracy z samorządami w zakresie świadczenia usług termicznego przekształcania odpadów. Jeśli chodzi o współpracę w Polsce, firma Veolia proponuje samorządom rozwiązanie, które opiera się na Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, zapewniającym wykorzystanie know-how Veolii w zakresie efektywnego projektowania, budowy, finansowania i operowania instalacją. Decydując się na taką formę współpracy, samorząd ma gwarancję wysokości ceny świadczonej usługi oraz transparentną ścieżkę jej indeksacji w oparciu o koszyk wskaźników GUS.

 

Kompleksowa usługa

W związku z koniecznością prowadzenia zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi, samorządy stoją przed szeregiem wyzwań, wśród których najważniejsze to nadpodaż frakcji resztkowych pochodzących z przekształcania odpadów komunalnych – tzw. pre-RDF, wysoki koszt ich zagospodarowania, a także wtórne wykorzystanie odpadów wytwarzanych poprzez społeczności lokalne.
 
Swoim klientom samorządowym, posiadającym do zagospodarowania pre-RDF (np. poprzez spółki komunalne) oraz jednocześnie zarządzającym miejskimi sieciami ciepłowniczymi, Veolia proponuje rozwiązanie polegające na świadczeniu usługi termicznego przekształcania frakcji pre-RDF oraz produkcji ciepła na rzecz miejskiego systemu ciepłowniczego. Veolia zatem nie kupuje frakcji odpadów oraz nie sprzedaje ciepła, lecz świadczy usługę „przekształcania termicznego” frakcji dostarczonej przez partnera samorządowego, który jednocześnie odbiera ciepło wytworzone przez Veolię. Firma jest wynagradzana za samą usługę termicznego przekształcania, nie zaś za odbiór frakcji odpadów i wytwarzanie ciepła. Oferowana przez firmę Veolia w formule PPP usługa termicznego przekształcania frakcji pre-RDF, prowadzona jest w oparciu o ciepłownię zaprojektowaną, sfinansowaną i wybudowaną oraz będącą własnością Veolii.

Poza oczywistą korzyścią płynącą z zastosowania tego rozwiązania, czyli zmniejszeniem kosztów zagospodarowania odpadów, samorządy będą w stanie również obniżyć ceny ciepła, a także rozwinąć lokalną gospodarkę o obiegu zamkniętym, tworząc bardziej samowystarczalne jednostki administracyjne.
 
Współpraca z Veolią pozwala na dokonanie podziału podstawowego ryzyka związanego z gospodarką odpadami komunalnymi, przy czym Veolia odpowiada za:

  • świadczenie dla Partnera samorządowego usługi termicznego przekształcania paliwa alternatywnego pre-RDF za określoną w ramach procedury przetargowej cenę oraz ścieżkę indeksacyjną tej ceny;
  • zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie, oraz operowanie instalacją;
  • ryzyko technologiczne;
  • gwarancję ilości przetworzonego paliwa, lub gwarancja dostępności instalacji;
  • gwarancję produkcji wolumenu ciepła powstałego podczas termicznego przekształcania paliwa alternatywnego;
  • zapewnienie finansowania,

 
a Partner samorządowy odpowiada za:

  • wniesienie do partnerstwa dotacji ze środków POIiŚ (obniżenie opłaty, prawo Partnera samorządowego, nie obowiązek);
  • dostawę określonego wolumenu paliwa alternatywnego;
  • zapłatę ceny za świadczoną przez Partnera prywatnego usługę termicznego przekształcania każdej tony frakcji, lub zapłatę opłaty za dostępność instalacji do świadczenia takiej usługi;
  • zapewnienie odbioru ciepła z instalacji.

 
W proponowanym systemie Partner samorządowy może wnieść do partnerstwa dotacje ze środków POIiŚ (prawo, nie obowiązek), co skutkuje obniżeniem kosztów usługi termicznego przekształcania. Równocześnie Partner samorządowy zapewnia określony wolumen frakcji pre-RDF oraz gwarantuje odbiór ciepła z instalacji (przy czym przychód z produkcji ciepła należy w całości do pomiotu publicznego).
 
Ze swojej strony Veolia projektuje i buduje instalację, która jest finansowana z jej własnych środków (z uwzględnieniem ewentualnej dotacji pozyskanej i wniesionej przez Partner samorządowy). Następnie Veolia operuje instalacją będącą jej własnością i świadczy na rzecz Partnera samorządowego usługę termicznego przekształcania frakcji pre-RDF za ustaloną w cenę i ścieżkę indeksacyjną tej ceny.
 
W wyniku tak skonstruowanej oferty współpracy Partner samorządowy ma pełną kontrolę nad procesem zagospodarowania odpadów komunalnych, skutkującym obniżeniem kosztów, zwiększeniem wydajności energetycznej oraz zapewnieniem rozwoju samowystarczalnej gospodarki komunalnej. Dzięki kompleksowej usłudze Veolia zdejmuje z podmiotów publicznych konieczność zaangażowania w kwestie inżynieryjne i inwestowania od podstaw we własne rozwiązania, dostarczając zrównoważony pakiet energetyczny.

Inwestycje w systemy wodno-kanalizacyjne należą do najważniejszych, jakie podejmują miasta i gminy.
Komfort użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy wykorzystaniu możliwie najmniejszej ilości energii
Czym są, jak funkcjonują i jakie korzyści przynoszą białe certyfikaty?
Jak je uzyskać i kto może nam w tym pomóc?