Systemy wodno-kanalizacyjne

Inwestycje w systemy wodno-kanalizacyjne należą do najważniejszych, jakie podejmują miasta i gminy. Rozległe sieci rur, odpływów, dopływów i retencji wymagają precyzyjnego podejścia do kwestii budowy oraz utrzymania systemów kanalizacji i dostarczania wody, a związane z tym koszty stanowią zawsze konkretną, wysoką pozycję budżetową. 

Wynika to nie tylko ze stopnia skomplikowania, ale z rozmiarów sieci. Jeśli w jej zasięgu znajduje się 750 tysięcy mieszkańców, jej długość może wynieść nawet 2000 km. Ponadto należy stale inwestować w rozwój technologii oraz utrzymanie sieci i jakość usług.
 
Obecnie samorządy miast zmagają się z wieloma zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, która zyskuje coraz wyższą pozycję na liście priorytetów związanych z urbanizacją. Ma to związek ze zmianami klimatycznymi oraz oczekiwaniami mieszkańców, którzy – poza kwestią komfortu i kosztów – przywiązują coraz większą wagę do rozwiązań możliwie najbardziej ekologicznych. Nic dziwnego, że stale poszukiwane są miejsca, w których można poprawić wydajność, oszczędzić energię i wprowadzić rozwiązania przyjazne człowiekowi oraz środowisku.
 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Aby zaspokoić podobne potrzeby, konieczne jest prowadzenie gospodarki komunalnej i energetycznej, która jest na tyle elastyczna, że będzie w stanie reagować na wymogi dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, środowiska i administracji.
 

 

 

Element miejskiej gospodarki wodnej

Wśród podstawowych elementów wpływających na miejską gospodarkę wodną możemy wymienić: odpowiedzialność za dostawę wody odpowiedniej jakości i właściwe równoważenie wykorzystania jej naturalnych zasobów, konieczność ciągłej rozbudowy sieci i inwestowania w jej stały rozwój, obowiązek utrzymania wysokiej efektywności zbierania i oczyszczania ścieków oraz redukcję kosztów.
Funkcjonowanie usług wodociągowych i kanalizacyjnych jest ściśle związane z ciągłym poszukiwaniem rozwiązań innowacyjnych, coraz przyjaźniejszych dla mieszkańców i środowiska, efektywnych energetycznie, obniżających koszty, a więc i taryfę.

 

Zintegrowana oferta

Veolia to firma, która od ponad 20 lat operuje na polskim rynku usług komunalnych, oferując rozwiązania związane z dostawą energii i świadcząc kompleksowe usługi z zakresu optymalizacji gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
 
W skład oferty związanej z zarządzaniem sieciami wodociagowymi wchodzą: optymalizacja pracy sieci, włącznie z wdrożeniem planu redukcji niesprzedanej wody, budowa systemu zdalnych wodomierzy, ocena zagrożeń finansowych i środowiskowych, a także adaptacja sieci i usług do zmian klimatycznych.
 
Ponadto Veolia realizuje zintegrowane projekty w systemie zaprojektuj-wybuduj-operuj z opcją finansowania. Propozycja takiej współpracy zakłada, że firma może podjąć się inwestycji w infrastrukturę komunalną, zaś właścicielem majątku pozostanie podmiot publiczny. W takim układzie Veolia prowadzi administrację projektu oraz ponosi obowiązek poprawy kondycji sieci i usługi przy równoczesnym wykluczeniu niekontrolowanego wzrostu taryf.

 

Rozwiązania praktyczne

W jaki sposób Veolia osiąga oczekiwane rezultaty? Zależy to od specyfiki danej usługi. Na przykład redukcja ilości wody niesprzedanej odbywa się poprzez wszelkie działania zarządcze i techniczne, jak np. weryfikacja i zdalny odczyt wodomierzy, redukcja ilości wody wykorzystywanej do płukania sieci, realizacja modelu matematycznego sieci, detekcja wycieków i kradzieży.
 
Firma oferuje również możliwość podpisania umowy wynajmu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W takim układzie Veolia odpowiada za wykonywanie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę̨ i zbiorowego odprowadzania ścieków. Płaci miastu czynsz dzierżawny, zapewniając mu dodatkowe fundusze.
 
Co w sytuacji, gdy niezbędne są większe inwestycje w infrastrukturę, jak na przykład budowa oczyszczalni ścieków? Veolia oferuje tu rozwiązanie w ramach konwencji zaprojektuj-wybuduj-operuj z opcjonalnym finansowaniem. W takim przypadku budowa może być w pełni finansowana przez firmę, natomiast miasto udostępnia teren pod budowę̨. Po ukończeniu budowy Veolia przejmuje odpowiedzialność za eksploatację obiektu przez określony czas. Dzięki temu rozwiązaniu miasto nie musi posiadać funduszy na inwestycję, a jednocześnie otrzymuje nowoczesny obiekt technologiczny, który służy mieszkańcom.
 
W ramach nowoczesnych rozwiązań mających na celu poprawę wydajności funkcjonowania i obsługi sieci Veolia oferuje usługi informatyczne. Dzięki nim możliwe jest stworzenie innowacyjnej platformy integrującej informacje z różnych systemów i źródeł oraz wiedzę i doświadczenie osób pracujących na różnych stanowiskach związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej. W ten sposób na jednej platformie gromadzone są̨ informacje tradycyjnie widoczne w odrębnych systemach, jak na przykład parametry procesu technologicznego, informacje geo-lokalizacji, odczyty z różnego rodzaju liczników i wskaźników (np. wodomierzy, przepływomierzy, czujników jakości wody i powietrza), czy informacje dotyczące zarządzania majątkiem. Platforma ta pozwala zatem na wprowadzenie kompleksowego zarządzania gospodarką cieplną i/lub wodnościekową terenów miejskich.
 
Integracja oferty odbywa się w ramach filozofii budowania inteligentnych miast, które obniżają koszty funkcjonowania i wspierają ochronę środowiska. Jest to propozycja, której korzyści nie da się przecenić. 

Gospodarka odpadami komunalnymi to zestaw złożonych  zagadnień, które składają się na jeden z podstawowych problemów związanych z rozwojem miast. 
Komfort użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy wykorzystaniu możliwie najmniejszej ilości energii
Czym są, jak funkcjonują i jakie korzyści przynoszą białe certyfikaty?
Jak je uzyskać i kto może nam w tym pomóc?