Mała kogeneracja – duży efekt dla biznesu!

Jednoczesny proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko – mała kogeneracja jest rozwiązaniem, na które powinno zwrócić uwagę każde przedsiębiorstwo produkcyjne. Efektywność i niezależność energetyczna pozwalają przedsiębiorstwom na uzyskanie znacznie większego efektu niż wskazywałaby na to sama nazwa.

Kogeneracja – efektywność przede wszystkim
Na czym polega kogeneracja? To, w najprostszym tłumaczeniu proces, w którym ciepło oraz energia elektryczna wytwarzane są jednocześnie, co umożliwia znacznie efektywniejsze wykorzystanie energii pierwotnej niż w przypadku niezależnej produkcji. Pozwala to uzyskać niższe i bardziej stabilne koszty energii elektrycznej, jak również zmniejszyć emisję szkodliwych substancji, takich jak dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotów (NOX) i dwutlenek siarki (SO2).

Takie rozwiązanie wzmacnia bezpieczeństwo dostaw energii dzięki obecności stabilnego źródła działającego poza centralnie sterowaną siecią dystrybucyjną. W przypadku zaniku zasilania ze strony dystrybutora, mała kogeneracja gwarantuje dostawy mediów przemysłowych do procesu produkcyjnego.

 
Współpraca z partnerem pozwala firmie przenieść ryzyko technologiczne na dostawcę rozwiązania, który zajmie się zarówno projektem, jak i budową oraz eksploatacją instalacji. Przedsiębiorstwo ma dzięki temu możliwość skupienia swoich zasobów na podstawowej części swojej działalności. Rodzi to również szanse nawiązania długoletniej współpracy z zaufanym partnerem.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Wsparcie ustawodawcy
Kogeneracja jest procesem, na który uwagę zwróciły nie tylko średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne. Jego ekonomiczność oraz korzystny wpływ na środowisko naturalne skłoniło Ministerstwo Energii do opracowania projektu Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

 
Jej celem jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, stanowi ona również element walki ze smogiem i spadającą jakością powietrza, którym na co dzień oddychamy. Ministerstwo Energii postanowiło zatem wesprzeć jednostki wykorzystujące potencjał kogeneracji. Dziś to kryterium spełnia bowiem zaledwie 20% systemów ciepłowniczych w Polsce.


Pomocą Ministerstwa zostaną objęci m. in. wytwórcy energii, którzy są małymi jednostkami kogeneracji – o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW. Planowane wsparcie będzie obejmować łącznie 500 MW mocy zainstalowanej w okresie od 2019 do 2028 roku (po 50 MW rocznie). Jednocześnie dla wyliczenia produkcji energetycznej w małych jednostkach przyjęto produktywność na poziomie 5 200 MWh/MW/rok.
 
Premia gwarantowana
Małe jednostki kogeneracji mogą również wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej – dopłatę do wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W jej ramach małe jednostki otrzymują stałą premię gwarantowaną do rynkowej ceny energii elektrycznej. Jej wysokość zostanie ustalona w oparciu o uśrednione koszty wytworzenia energii w tego rodzaju instalacjach.


Wypłaty premii będą realizowane na podstawie decyzji Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o dopuszczeniu danego przedsiębiorcy do systemu premii gwarantowanej. Pozytywnie rozpatrzony wniosek zostaje przekazany przez URE do operatora rozliczeń, u którego należy ubiegać się o wypłatę wsparcia.


Jednocześnie samo wsparcie będzie przysługiwać wyłącznie jednostkom, dla których jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla (CO2) będzie wynosić maksymalnie 450kg/MWh wytwarzanej energii – zarówno elektrycznej, jak i ciepła.
 
Łączymy pożyteczne z pożytecznym
Veolia, mając na uwadze zmieniające się otoczenie rynkowe, dokłada wszelkich starań, aby oferować Klientom innowacyjne rozwiązania technologiczne. Wsparcie w procesie małej kogeneracji jest zatem absolutnym „must-have” w ofercie firmy. Pewność dostaw energii, jak również jej stabilna cena i zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko to bowiem kluczowe wyzwania dla współczesnych przedsiębiorców.


Veolia jest partnerem przemysłu, czego przykładem jest współpraca z firmą Crisp Malting, ale także inwestuje w swoje źródła podnosząc jakość usług dla mieszkańców, jak na przykład w Jarocinie. W obu przypadkach zrealizowano projekty budowy jednostek kogeneracyjnych, które miały na celu zmniejszenie emisji CO2 i ustabilizowanie cen oraz sposobu dostawy energii.
W ciepłowni w Jarocinie kluczowym zadaniem było ograniczenie ilości spalanego węgla w okresie letnim. Zaproponowane rozwiązanie pozwoliło akumulować w sieci cieplnej nadwyżki ciepła wyprodukowane w „gorącym okresie”, a następnie zużywać je w godzinach niższego zapotrzebowania. Efektem działań było zmniejszenie zużycia węgla o ok. 1 tys. ton rocznie, a także niższe emisje CO2 oraz pyłów do atmosfery.

 

Crisp Malting, wiodący na rynku brytyjskim wytwórca produkcyjnego słodu wykorzystał natomiast kogenerację do ustabilizowania cen energii elektrycznej i zabezpieczenia dostaw ciepła. Zaprojektowane rozwiązania pozwoliły również zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad 2 tys. ton rocznie. Obecnie do zadań Veolii należy operowanie instalacją oraz bieżące przeglądy, naprawy i monitoring parametrów.

 

PDF
Nowoczesne rozwiazania dla przemysłu (830.64 KB)

 

 

Mała kogeneracja – duża zmiana!

Kluczowa rola energii elektrycznej i ciepła w procesie produkcyjnym sprawia, że przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania nowych rozwiązań w tym obszarze. Gwarantująca optymalizację kosztów, bezpieczeństwo dostaw oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska mała kogeneracja stanowi trafną odpowiedź na stawiane przed firmami wyzwania. Warto zatem zawczasu zadbać o właściwe rozwiązania technologiczne i przystosować przedsiębiorstwo do zmieniających się warunków.

 

PDF
Mała kogeneracja - rozwiazania dla klientów przemysłowych (558.63 KB)

 

Rozwiązania energetyczne Veolii - kogeneracja dla małych i dużych

 

Woda wykorzystywana jest zarówno do procesów technologicznych jak również do układów chłodniczych, mycia, wytwarzania pary czy systemów przeciwpożarowych.
Racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów, redukcja ilości składowanych odpadów i minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko.
Czym są, jak funkcjonują i jakie korzyści przynoszą białe certyfikaty?
Jak je uzyskać i kto może nam w tym pomóc?