Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle spożywczym. Oszczędność i ekologia

Przemysł spożywczy ma duże zapotrzebowanie na wodę, bez której mnóstwo procesów produkcyjnych nie byłoby możliwych. Woda wykorzystywana jest zarówno przy produkcji żywności i napojów, jak i do instalacji chłodzących, wytwarzania pary, mycia instalacji i w innych celach. Tak duże zapotrzebowanie na wodę coraz częściej skłania przedsiębiorców do opracowania planu optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej firmy.

Światowe zasoby wody kurczą się, a koszty jej pozyskania wzrastają. Oczyszczanie, a następnie powtórne wykorzystywanie wody, czyli działania zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, są jednymi z kluczowych zadań przedsiębiorstw z branży spożywczej. Racjonalne, nowoczesne gospodarowanie wodą w danym zakładzie przekłada się na koszty ponoszone przez firmę, a także stan środowiska naturalnego.

 

Przyzakładowe oczyszczalnie ścieków

Aby zakład mógł powtórnie wykorzystać zużytą w procesie produkcyjnym  wodę, musi posiadać nowoczesną przemysłową oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia wykorzystująca procesy fizykochemiczne opiera się na sedymentacji osadów stałych czy flokulacji. Biologiczne oczyszczalnie ścieków natomiast w procesie technologicznym wykorzystują działalność bakterii, zarówno beztlenowych (produkcja biogazu), jak i tlenowych (procesy membranowe czy odwrócona osmoza). Oczyszczona daną metodą woda może być ponownie wykorzystana do różnych celów: w procesie produkcyjnym albo do zastosowań socjalnych, w kotłach produkujących parę, w systemach chłodzących, do czyszczenia instalacji, w systemach przeciwpożarowych, itd.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Produktami ubocznymi procesu oczyszczania wody są płynne i stałe odpady organiczne, które można wykorzystać stosując metodę fermentacji beztlenowej. Rozkład substancji organicznych prowadzi do wytwarzania metanu, który może służyć jako źródło zielonej energii odnawialnej, natomiast pozostający produkt pofermentacyjny –może znaleźć zastosowanie jako nawóz. Biogaz wykorzystywany jest jako paliwo do procesu kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Otrzymana energia jest wykorzystywana na potrzeby zakładu. Nadwyżkę energii przedsiębiorstwo może sprzedać.

 
Należy pamiętać, że rozwiązania wykorzystane w danej oczyszczalni ścieków są ściśle powiązane z rodzajem ścieków. Ścieki przemysłowe, jako produkt uboczny procesów technologicznych zakładu, różnią się od ścieków  bytowych czy rolniczych, a także różnią się między sobą, w zależności od profilu zakładu. Dlatego nie istnieją ustandaryzowane metody oczyszczania ścieków przemysłowych, każde rozwiązanie przygotowywane jest pod kątem potrzeb danego klienta, z uwzględnieniem konkretnych procesów zachodzących w zakładzie oraz składu odprowadzanych ścieków.

 
Efektywne rozwiązania wodno-ściekowe w praktyce
 
Firma Veolia zajmuje się projektowaniem, budową, a także zarządzaniem instalacjami wodno-ściekowymi w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska. Oferuje m.in. oczyszczanie ścieków, w tym pochodzących ze skomplikowanych procesów przemysłowych, oczyszczanie wody procesowej, dostosowanie wody do wymagań technologicznych związanych z określonymi procesami przemysłowymi, do których jest wykorzystywana, jak i zarządzanie instalacją, w tym konieczne remonty i inspekcje.
 
Rozwiązania z zakresu efektywnej gospodarki wodno-kanalizacyjnej zostały przez Veolię wdrożone m.in. w największej europejskiej fabryce Grupy Danone w Saint-Just Chaleyssin we Francji. Istniejące w zakładzie instalacje oczyszczania ścieków musiały zostać rozbudowane i dostosowane do nowych wymogów prawnych. Veolia wdrożyła w fabryce takie rozwiązania jak biologiczne oczyszczanie tłuszczu Biolix, beztlenowe oczyszczanie w reaktorach UASB w celu usunięcia ChZT i ograniczenia produkcji osadu oraz oczyszczanie trzeciorzędowe za pomocą technologii Actiflo. Dzięki przeprowadzonej modernizacji obniżeniu uległy koszty oczyszczania ścieków, a wskaźnik odzysku odpadów w przedsiębiorstwie wzrósł do aż 98%.
 
W Eythorne w Wielkiej Brytanii Veolia zaprojektowała i wybudowała oczyszczalnię ścieków z odzyskiem wody na potrzeby fabryki Tilmanstone Salads. Optymalizacja zużycia wody i zarządzanie zasobami wodnymi było priorytetem dla zakładu położonego w strefie niedoboru wody i korzystającego prawie wyłącznie z wodociągów. Na terenie zakładu przeprowadzono więc kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków, zastosowano zbiornik DAF usuwający tłuszcze, oleje i smary, wykorzystano technologię MBR usuwającą z wody inne rozpuszczalne substancje organiczne, zastosowano ultrafiltrację, nanofiltrację oraz dezynfekcję promieniami UV. Woda odpadowa z systemu nanofiltracji mogła zostać wykorzystana do zasilania warstwy wodonośnej gleby, a odwodniony osad posłużył jako nawóz. Ponadto odzyskana dzięki dogłębnej filtracji woda mogła być wymieszana z wodą wodociągową. Dzięki nowej instalacji firma obniżyła koszty poboru wody wodociągowej oraz usuwania ścieków, a ponadto zmniejszyła swój ślad wodny o 75%. Jakość oczyszczonej wody pozwoliła na ponowne jej wykorzystanie do mycia produktów.

Racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów, redukcja ilości składowanych odpadów i minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. 
Przemysł spożywczy charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na ciepło, energię elektryczną oraz wodę
Czym są, jak funkcjonują i jakie korzyści przynoszą białe certyfikaty?
Jak je uzyskać i kto może nam w tym pomóc?