Małe ciepłownie – panaceum na problemy samorządów

Gospodarka odpadami komunalnymi to jeden z najbardziej złożonych i skomplikowanych problemów, z jakimi borykają się samorządy.W 2017 r. w Polsce zebranych zostało 11 968,7 tys. ton odpadów komunalnych (wzrost o 2,7% w porównaniu z 2016 r.). Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 312 kg zebranych odpadów komunalnych. Za zbiórkę oraz zagospodarowanie odpowiadają miasta i gminy. W świetle tak potężnych liczb, a także zmian klimatycznych i konieczności ochrony naturalnego środowiska, przetwarzanie i odzysk surowców z odpadów wysuwa się na pierwszy plan spośród wszystkich aktywności związanych z wydajnością energetyczną.

Presja ze strony Unii Europejskiej, mieszkańców i topniejących budżetów

Ochrona środowiska naturalnego to obecnie języczek u wagi unijnych ustawodawców. Miasta muszą zatem sprostać rosnącej liczbie regulacji, z których każda pociąga za sobą zarówno konieczność zmiany polityki energetycznej samorządów, jak również generuje poważne wyzwania dla budżetu.

Warto zauważyć także, że z biegiem czasu zmieniają się również wymagania mieszkańców. Dziś oczekują oni od władz samorządowych bieżącej aktywności w obszarze ochrony środowiska. Presja na władzach lokalnych pojawia się zatem z każdej możliwej strony – budżetu, obowiązującego prawa oraz wymagań mieszkańców.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Wyzwania w obszarze zagospodarowania odpadów

W obliczu aż 12 milionów ton odpadów, jakie wytworzono w Polsce w 2017 r., gospodarka komunalna jest jednym z tych obszarów polityki klimatycznej samorządów, który wymaga największych zmian. Miasta borykają się przede wszystkim z nadpodażą frakcji resztkowych z przetwarzania odpadów komunalnych, (tzw. pre-RDF), które nie mogą już zostać poddane procesom recyklingu i odzysku materiałowego oraz podlegają zakazowi składowania. Ich zagospodarowanie przez spółki miejskie wiąże się wysokimi kosztami odbioru przez podmioty trzecie, wyłonione w ramach przetargów publicznych. Nie sposób również nie zwrócić uwagi na trendy w branży energetycznej, która zmierza zdecydowanie w kierunku dekarbonizacji systemów ciepłowniczych, modernizacji źródeł ciepła i dywersyfikacji miksu paliwowego.

 

Veolia proponuje rozwiązanie – małe ciepłownie opalane paliwem alternatywnym

Na całym świecie Veolia eksploatuje prawie 70 instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Ich łączna wydajność wynosi ponad 10 milionów ton w skali roku. Taka ilość przetworzonych odpadów świadczy o doskonałym przygotowaniu do współpracy z samorządami w zakresie świadczenia usług termicznego przekształcania odpadów.

W obliczu wyzwań samorządów związanych z zagospodarowaniem frakcji resztkowych pre-RDF, Veolia proponuje swoim klientom samorządowym rozwiązanie, polegające na świadczeniu usługi termicznego przekształcania frakcji pre-RDF dostarczanej przez samorząd lokalny oraz wytwarzania ciepła na rzecz miejskiego systemu ciepłowniczego należącego również do samorządu.

W ramach współpracy Veolia jest wynagradzana za usługę termicznego przekształcania, nie zaś za sam odbiór frakcji odpadów i wytwarzanie ciepła. Usługa termicznego przekształcania frakcji pre-RDF w formule PPP jest prowadzona w oparciu o ciepłownię zaprojektowaną, sfinansowaną i wybudowaną oraz będącą własnością Veolii.

Poza oczywistymi korzyściami finansowymi płynącymi z zastosowania małych ciepłowni opalanych paliwem alternatywnym, samorządy będą w stanie również ograniczyć wzrost ceny ciepła oraz kosztów zagospodarowania odpadów, a także rozwinąć lokalną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Doświadczenie ma znaczenie

Veolia zarządza obecnie sieciami ciepłowniczymi w ponad 40 miastach na terenie Polski, obejmując swoimi usługami blisko 3 miliony mieszkańców. 20 lat funkcjonowania na rodzimym rynku pozwoliły nam wypracować rozwiązania, które z jednej strony, uwzględniają światowe trendy, a z drugiej, są dostosowane do możliwości polskich miast.

Energetyczne przekształcanie odpadów to obecnie jeden z najważniejszych obszarów naszej działalności. Nasze doświadczenie i dotychczas zrealizowane instalacje (z największą na świecie instalacją WtE w Meksyku na czele) stawiają nas w roli sprawdzonego i wiarygodnego partnera dla samorządów w zakresie budowy i zarządzania małymi ciepłowniami opalanymi paliwem alternatywnym.

Veolia oferuje również bardzo jasny i klarowny podział podstawowego ryzyka związanego z gospodarką odpadami komunalnymi. W ramach umowy Veolia odpowiada za:

  • Zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz operowanie instalacją;
  • Świadczenie usługi termicznego przekształcania frakcji resztkowych za określoną w ramach; procedury przetargowej cenę oraz ścieżkę indeksacyjną tej ceny;
  • Zagwarantowanie ilości przetwarzanego paliwa lub zagwarantowanie dostępności instalacji;
  • Zagwarantowanie produkcji określonego wolumenu ciepła

a Partner Samorządowy odpowiada za:

  • Dostawę określonego wolumenu frakcji resztkowych pre-RDF;
  • Zapłatę ceny za świadczoną usługę termicznego przekształcania każdej tony frakcji pre-RDF; lub zapłatę za dostępność instalacji do świadczenia takiej usługi;
  • Wniesienie do partnerstwa dotacji (obniżenie opłat, prawo nie obowiązek);
  • Zapewnienie odbioru ciepła z instalacji.

Małe ciepłownie to zatem niezwykle bezpieczne i atrakcyjne kosztowo rozwiązanie dla samorządów. Efektywne gospodarowanie odpadami, jak również możliwość zmniejszenia emisji szkodliwych substancji w stosunku do produkcji ciepła w oparciu o węgiel, pozwala bowiem sprostać wyzwaniom stawianym zarówno przez Unię Europejską, jak i samych mieszkańców miast. Warto pamiętać jednak, aby współpraca samorządów z firmami w obszarze gospodarki komunalnej była oparta o jasny podział odpowiedzialności oraz innowacyjne, ale sprawdzone w rynkowych realiach, rozwiązania energetyczne.

Jednym ze sposobów realizacji celów określonych przepisami klimatyczno-środowiskowymi jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym, także z wykorzystaniem formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Bezpieczne, ekonomiczne i ekologiczne ciepło systemowe jawi się jako jeden z najbardziej obiecujących pomysłów
Czym są, jak funkcjonują i jakie korzyści przynoszą białe certyfikaty?
Jak je uzyskać i kto może nam w tym pomóc?