Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i ochrona ich zdrowia są dla Grupy Veolia, odpowiedzialnego pracodawcy, kluczowymi zobowiązaniami.

 

Dbałość o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników

Świadoma tego, że bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników przyczynia się do większej wydajności pracy oraz wzrostu satysfakcji z nią związanej, Grupa Veolia przywiązuje ogromną wagę do tych dwóch aspektów.
 

Dlatego też Veolia wspiera działania prewencyjne, włączając w nie nie tylko pracowników na wszystkich poziomach organizacji, ale również swoich kontrahentów. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są nieodłączną częścią wszystkich działań i procesów w organizacji oraz jednym z najważniejszych elementów strategii Grupy Veolia.

 

PDF
Polityka OH&S Grupy Veolia w Polsce (131.09 KB)

Zapobieganie ryzykom zawodowym

Poprzez odpowiednio dostosowane standardy postępowania, odnoszące się również do najwyższych szczebli organizacji, a dotyczące zapobiegania ryzyku zawodowemu, Grupa Veolia zobowiązuje całą kadrę zarządzającą do dawania odpowiedzialnego przykładu oraz angażuje wszystkich pracowników w bezpieczną pracę. 

Budowa kultury bezpieczeństwa

Grupa Veolia w Polsce podejmuje szereg działań, które organizuje w programy budowy kultury bezpieczeństwa w swoich lokalizacjach na terenie całego kraju. Celem ich jest głównie budowa i utrwalanie bezpiecznych postaw i zachowań wśród pracowników poprzez angażowanie każdego z nich we wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w pracy, promując inicjatywy pracownicze.
W ramach tych programów Grupa Veolia w Polsce prowadzi m. in. wielotematyczne szkolenia, targi bezpieczeństwa, ćwiczenia ewakuacji i gaszenia pożarów, ćwiczenia z ratownictwa przedmedycznego oraz chemicznego, ćwiczenia z oceny ryzyka zawodowego. Jest też miejsce na konkursy, wymianę dobrych praktyk oraz symulacje sytuacji niebezpiecznych i zdarzeń wypadkowych, służących wzmacnianiu świadomości pracowników. Programy te promują szeroko pojętą prewencję ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.
Do oceny postępów w budowaniu kultury bezpieczeństwa Grupa Veolia w Polsce stosuje uznane na arenie międzynarodowej narzędzia ewaluacji, które wykorzystywane są cyklicznie w spółkach zależnych w Polsce.