Statystyka

Veolia w Polsce w liczbach i danych.

      

 

ENERGIA

59 miast, w których Veolia zarządza sieciami ciepłowniczymi
2,94 mln mieszkańców objętych usługami
6,5 TWh rocznego obrotu energią elektryczną
59,5 tys. TJ sprzedanego ciepła 

WODA

8 obsługiwanych ujęć wody
5 stacji uzdatniania wody
595 km eksploatowanej sieci wodociągowej
4 oczyszczalnie ścieków
52 obsługiwane przepompownie
431 km eksploatowanej przez nas sieci kanalizacyjnej

ODPADY

2,1 mln ton zagospodarowanych odpadów
1 spalarnia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne