Produkcja energii odnawialnej z biomasy

Technologie i rozwiązania opracowane przez Veolię w celu przekształcania odpadów w energię zapewniają zrównoważone, konkurencyjne i efektywne odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją energetyczną, przed którymi stoją władze lokalne i firmy przemysłowe.

 

Zielona energia pochodzenia lokalnego z biomasy

Punkt ładowania pojazdów elektrycznych zasilany energią odnawialną wytwarzaną z odbieranych lokalnie odpadów organicznych: taki scenariusz jest realny i stanowi innowacyjną odpowiedź na wyzwania transformacii energetycznej. Biomasa – czyli wszelka przetwarzalna materia organiczna pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – jest bezsprzecznie ważnym, neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla zasobem do wytwarzania energii odnawialnej.

Odbierając i odzyskując różne rodzaje biomasy, Veolia pomaga władzom lokalnym, a także firmom przemysłowym wprowadzić do ich koszyka energetycznego właśnie to źródło energii lub w większym stopniu je wykorzystywać. Jednocześnie Grupa jest jednym z głównych graczy w dziedzinie kogeneracji, która polega na równoczesnym wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej z jednego źródła energii, takiego jak biomasa, dzięki czemu miasta są mniej zanieczyszczone i mniej zależne od paliw kopalnych.

AUTENTYCZNE PRZYKŁADY 

  • W NIEMCZECH Veolia wspiera dzielnicę miasta Brunszwik poprzez swoją elektrociepłownią na biomasę. „Zielona” energia elektryczna i cieplna, którą zapewnia, może zasilić ponad 56 000 mieszkań i liczne przedsiębiorstwa w mieście.
  • W IRLANDII Veolia prowadzi eksploatację największej w kraju elektrowni na biomasę w miejscowości Killala w hrabstwie Mayo, gdzie wytwarza energię odpowiadającą zużyciu 68 000 gospodarstw domowych. 

14 – 28%

niższe emisje CO2 z instalacji kogeneracyjnych w porównaniu z instalacjami zasilanymi gazem, olejem lub węglem

 

Ponad 500

projektów Veolii z wykorzystaniem biomasy

Wielopoziomowa efektywność tworząca wysoce skuteczne rozwiązania dla wszystkich

Transformacja ekologiczna oznacza zainteresowanie nie tylko wynikami ekonomicznymi i finansowymi, ale też pracę nad efektywnością w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych, handlowych i zasobów ludzkich. Wielopoziomowa efektywność to osiągnięcie idealnej równowagi pomiędzy wszystkimi tymi czynnikami, które dla nas stanowią niepodzielną całość.

Efektywność zasobów ludzkich

Kompetencje biznesowe i know-how

Efektywność społeczna

Zabezpieczenie dostaw energii; tworzenie lokalnych miejsc pracy

Efektywność środowiskowa

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w mixie energetycznym; zmniejszenie emisji CO2

Efektywność handlowa

Zabezpieczenie dostaw energii; tworzenie lokalnych miejsc pracy

Efektywność ekonomiczna i finansowa

Wzrost przychodów i zwiększona zdolność inwestycyjna