Model outsourcingu dostaw ciepła dla przemysłu

  • Modernizacja ciepłowni (finansowanie w ramach dostępnych na rynku instrumentów finansowych).
  • Poniesione nakłady inwestycyjne są wkalkulowane w cenę ciepła i rozliczone pomiędzy stronami w cenie wyprodukowanej energii cieplnej w czasie trwania wieloletniego kontraktu.
  • Klient pozostaje właścicielem majątku ciepłowniczego, a odpowiedzialność za zaopatrzenie w ciepło przeniesiona jest w ręce koncesjonowanego partnera o ugruntowanej pozycji rynkowej.
  • Zapewnienie rozwoju źródła i systemu ciepłowniczego, gwarantującego jakość i bezpieczeństwo dostaw oraz stabilność cen energii w długim okresie czasu.
  • Przejęcie odpowiedzialności za zgodność ze zmieniającymi się przepisami prawa energetycznego i ochrony środowiska.
  • Możliwość rozszerzenia zakresu świadczonych usług w trakcie trwania kontraktu o wdrożenie modelu na systemy i instalacje produkcji innych mediów energetycznych jak np. chłód, energia elektryczna, sprężone powietrze.