Veolia współtwórcą kalkulatora kosztów eksploatacji systemów odprowadzania wód opadowych

Wystartował nowy kalkulator kosztów eksploatacji systemów odwodnienia i retencji wód opadowych, stworzony przez firmę RetencjaPL we współpracy z Veolią oraz DS Consulting. Narzędzie dedykowane jest właścicielom oraz eksploatatorom  systemów deszczowych.  Ma ułatwić analizy kosztów utrzymania systemów,  jak również wspierać podejmowanie decyzji w zakresie zmian organizacyjnych czy planowanych inwestycji.

 

Kalkulator kosztów eksploatacji

Wprowadzenie opłat za wody opadowe odprowadzane do cieków i rzek, ale także ostatnie podtopienia w miastach zwróciły uwagę na problem kosztów utrzymania infrastruktury odprowadzania i retencji wód opadowych. Powszechne deficyty w zakresie i jakości infrastruktury deszczowej, jak również niedofinansowanie jej utrzymania, konfrontowane są coraz częściej z oznakami zmieniającego się klimatu - suszami i deszczami nawalnymi.

Wdrożony niedawno „Kalkulator kosztów utrzymania systemu odwodnienia i retencji wód opadowych”      (inaczej „Kalkulator eksploatacji”) stanowi odpowiedź na powyższe potrzeby i wyzwania. Narzędzie jest częścią platformy www.WaterFolder.com, znanej dobrze projektantom, przedstawicielom samorządów lokalnych i spółkom wodociągowo-kanalizacyjnym.

Celem funkcjonalności jest szybka, a równocześnie możliwie precyzyjna kalkulacja kosztów utrzymania systemów odwodnienia i retencji wód opadowych wraz z wyliczeniem stawki potencjalnych opłat za wody opadowe.

Narzędzie jest bezpłatne – wystarczy tylko zalogować się na stronę: www.WaterFolder.com

To pierwszy kalkulator dostępny na platformie skierowany wprost do eksploatatorów systemów odprowadzania deszczówki. Idea jaka przyświeca twórcom narzędzia, to przede wszystkim ułatwienie procesu zmiany w systemach zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Przeprowadzone kalkulacje mają pomóc instytucjom odpowiedzialnym za infrastrukturę w analizie wzmocnienia istniejących systemów, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym.

Autorami kalkulatora są firmy Veolia, DSConsulting i RetencjaPL - rynkowi praktycy dysponujący kompleksową wiedzą, doświadczeniem i danymi w zakresie kształtowania, użytkowania oraz finansowania infrastruktury deszczowej.

 

Zasada działania narzędzia

Dla wykonania kalkulacji niezbędne jest wprowadzenie głównych parametrów dotyczących składników infrastruktury. Udostępniona w narzędziu lista obejmuje systemy zamknięte, systemy otwarte i przepompownie: np. długości sieci, liczba separatorów. Dodatkowo, niezbędne jest wprowadzenie wybranych pozycji kosztowych dotyczących całości systemu (np. podatki i opłaty, amortyzacja majątku) oraz powierzchni podłączonej do systemu.

Dla każdego wskazanego składnika infrastruktury użytkownik deklaruje wymagany standard utrzymania – od zadowalającego, do bardzo dobrego. Standardy różnią się częstotliwością wykonywanych działań utrzymaniowych i ich kosztochłonnością.

Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, kalkulator na bazie rzeczywistych, rynkowych kosztów jednostkowych wylicza roczny koszt utrzymania systemu.

Kalkulator generuje również hipotetyczną wartość opłaty za zagospodarowanie wód deszczowych i roztopowych, przy założeniu wskazanego przez użytkownika poziomu ściągalności opłaty, oraz przy założeniu że wszystkie koszty utrzymania powinny być odzwierciedlone w stawce opłaty. Model (poprzez wybór użytkownika) uwzględnia dwa typy opłaty – na m2 powierzchni lub za m3 zagospodarowanych wód. Warto zauważyć, że już blisko 80 miast w Polsce wprowadziło opłaty za wody opadowe.

Dane źródłowe i wyniki wykazywane są w wartościach netto. Obliczenia przygotowane są na okres do 10 lat i uwzględniają zmiany inflacyjne kosztów jednostkowych, jak również deklarowany przez użytkownika średnioroczny przyrost powierzchni utwardzonej.

 

Wyniki analiz

Wyniki kalkulatora mogą posłużyć m.in:

  • porównaniu kosztów utrzymania systemu ze standardami rynkowymi,
  • analizom związanym z planowaniem nowej infrastruktury,
  • wyliczeniu wartości zamówienia w postepowaniach na utrzymanie systemów,
  • jako wsparcie zmian organizacyjnych polegających na zmianie podmiotu realizującego zadania w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w tym w trybie in-house,
  • wstępnemu oszacowaniu wprowadzenia opłat „deszczówkowych”.

W przyszłości niewykluczony jest dalszy rozwój narzędzia.