Rozwiązania efektywne energetycznie dla przemysłu spożywczego

Przemysł spożywczy charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na ciepło, energię elektryczną oraz wodę. W związku z tym optymalizowanie zużycia mediów jest koniecznością, która wynika z potrzeby obniżania kosztów i szkodliwych emisji, ale także z oczekiwań konsumentów.


Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. wytwarzanie biogazu w oczyszczaniu beztlenowym, kotły na biomasę, fermentacja substancji organicznych) stanowią odpowiednie rozwiązania potrzebne do redukcji zużycia energii oraz wdrażania optymalnej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa.
Właściwie przeprowadzony audyt produkcji i dystrybucji energii pozwoli zidentyfikować obszary, w których zużywana jest duża ilość energii, natomiast realizacja wybranych przedsięwzięć oraz bieżący nadzór nad procesami pozwolą ją oszczędzić lub odzyskać.
Veolia proponuje dedykowane rozwiązania dla określonych zakładów, obejmujące m.in.:
 • audyt procesów energetycznych oraz działania optymalizujące produkcję i dystrybucję mediów
 • zarządzanie produkcją i dystrybucją mediów oraz eksploatacja instalacji
 • podniesienie efektywności energetycznej (odzysk ciepła, waloryzacja bioodpadów poprzez wykorzystanie ich do produkcji energii)
 • monitoring i dostawa mediów o określonych parametrach w określonym czasie.

Przykładem działań służących oszczędzaniu i optymalizacji zużycia mediów są rozwiązania jakie Veolia Industry Polska zaproponowała OSM Włoszczowa. W pierwszym etapie Veolia zmodernizowała i przejęła w operowanie kotłownię parową, dzięki czemu zoptymalizowano produkcję i dystrybucję pary oraz obniżono zużycie paliwa stałego. W drugim etapie Veolia przeprowadziła modernizację instalacji chłodniczej i przejęła produkcję chłodu, która odbywa się w dwóch typach chillerów: amoniakalnym i freonowym. Rozdzielono dwie instalacje i zastosowano pośredni wymiennik na wypadek awarii, dzięki czemu uzyskano większą sprawność urządzeń. 
spozywcza2Efekty współpracy:
 • ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 14 tys. ton rocznie;
 • 10% redukcja kosztów operacyjnych (mniejsze zużycie gazu do produkcji pary, uniknięcie kosztów utylizacji fusów kawowych);
 • zwiększenie produkcji dzięki przekazaniu odpowiedzialności za dostarczenie niezbędnych mediów wyspecjalizowanemu partnerowi;
 • gwarancja spełnienia wymogów prawnych i środowiskowych : zgodność w zakresie energii (emisje), wody (ścieki i zrzut wody chłodzącej) oraz odpadów (zero odpadów przekazywanych na wysypisko).
W Finlandii Veolia zaproponowała fińskiej destylarni Altia rozwiązanie techniczne obejmujące: opracowanie dedykowanego technologicznie rozwiązania opartego na kotle na biomasę w celu umożliwienia odzyskiwania energii i usprawnienia pracy zespołów wielopaliwowych (10 MWth), dostarczanie pary do obiektu Koskenkorva, eksploatację i utrzymanie obiektu. Veolia opracowała w pełni zintegrowane rozwiązanie oparte na bioenergii, którego celem jest zapewnienie znacznych korzyści środowiskowych poprzez: stosowanie zielonej technologii, wykorzystywanie produktów ubocznych: łusek jęczmiennych, słomy i alkoholu niespożywczego.
Efekty współpracy:
 • kontrola kosztów (redukcja kosztów energii dzięki wykorzystaniu łuski jęczmienia, dotacje do innowacyjnego rozwiązania technologicznego, zabezpieczenie przed przyszłymi wahaniami cen paliw);
 • elastyczność energetyczna;
 • zmniejszenie emisji CO2.
Inną kwestią, z jaką musi sobie radzić przemysł spożywczy jest rosnące znaczenie i zapotrzebowanie na wodę. Oznacza to że trzeba myśleć o racjonalnym zużyciu wody, oczyszczaniu ścieków w celu ponownego użycia, uzupełnianiu warstw wodonośnych i unikaniu wyczerpywania zasobów.
Veolia Water Technologies wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom oferując:
 • technologie uzdatniania wody spełniające surowe parametry i zapewniające produkcję bezpiecznej wody, odzysk, zawracanie i ponowne wykorzystanie wody w procesie produkcyjnym;
 • bezpieczne innowacyjne rozwiązania dla oczyszczania wody i ścieków, systemy prewencyjne i całościowe programy oczyszczania mające na celu ochronę zdrowia oraz zapobieganie niebezpiecznym bakteriom;
 • wysokozaawansowane technologie beztlenowe przeznaczone dla ścieków/odpadów obciążonych ładunkiem organicznym.
Veolia Water Technologies finalizuje budowę nowej, energetycznie oszczędnej oczyszczalni ścieków dla Browaru Namysłów. Podpisany kontrakt obejmuje realizację inwestycji w formule „pod klucz” w tym projekt, budowę, rozruch wraz z obsługą serwisową. Nowa instalacja zapewni korzyści w postaci wysoce skutecznego systemu oczyszczania ścieków, połączonego z wydajnością energetyczną. Sprawdzone procesy beztlenowe zostały dobrane w celu osiągnięcia maksymalnej produkcji biogazu i jego przekształcenia w energię. Uzyskana energia zostanie wykorzystana do zasilania oczyszczalni ścieków, pokrycia kosztów operacyjnych oraz przyniesie dodatkowe zyski dla browaru.
Dla swojego klienta Veolia może zaprojektować, zbudować, sfinansować oraz zarządzać rozwiązaniami technologicznymi z obszaru mediów.