Społeczna odpowiedzialność Veolii


Polityka odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) prowadzona przez grupę Veolia, opiera się na wartościach i zasadach firmy, uwzględniających aspekty ekonomiczne, środowiskowe i etyczne funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Zobowiązania te zostały zawarte w dokumencie "Nasze zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju".


Priorytety strategii grupy Veolia
przekładają się na 9 zobowiązań:

 

Nasze zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju
PDF - 4.88 MB
 1. ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA zasobami naturalnymi poprzez wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym
 2. PRZYCZYNIANIE SIĘ do zwalczania zmian klimatycznych
 3. OCHRONA I PRZYWRACANIE bioróżnorodności
 4. BUDOWANIE NOWYCH MODELI relacji i tworzenie wartości wraz z interesariuszami
 5. PRZYCZYNIANIE SIĘ do rozwoju lokalnego
 6. DOSTARCZANIE I UTRZYMYWANIE usług kluczowych dla zdrowia i rozwoju ludzi
 7. GWARANCJA zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy
 8. ZACHĘCANIE DO ROZWOJU ZAWODOWEGO i budowanie zaangażowania wszystkich pracowników
 9. GWARANCJA POSZANOWANIA różnorodności oraz praw człowieka i podstawowych praw społecznych w ramach firm.
   


  Nasze wartości


  Kodeks Etyki

  kodeks

  Kodeks Etyki ma zasadnicze znaczenie dla Grupy Veolia. Za jego pośrednictwem Grupa promuje wyznawane wartości zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach zewnętrznych z naszymi interesariuszami. Wartości te to: odpowiedzialność, solidarność, szacunek, innowacyjność, orientacja na klienta. Stanowią one fundament operacyjnej, finansowej, społecznej i ekologicznej działalności Grupy.
  Przedstawione w Kodeksie Etyki wartości oraz wynikające z nich zasady postępowania obowiązują każdego pracownika Veolii, bez względu na zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję.

  Kodeks etyki
  PDF - 895.99 KB


   

  Komitet ds. Etyki
   

  Aby zapewnić prawidłowe wdrożenie wartości i zasad postępowania ujętych w Kodeksie Etyki, Grupa Veolia utworzyła Komitet ds. Etyki  i wdrożyła wewnętrzne procedury, które odpowiadają   poszczególnym zagadnieniom Kodeksu. Procedury te są komunikowane wewnętrznie i obowiązują każdego pracownika Veolii. Są one także przedmiotem kontroli oraz monitoringu prawnego i finansowego.

   
   
  Zgłaszanie nieprawidłowości w Grupie Veolia (whistleblowing)
   

  Każdy pracownik Veolii podejrzewający naruszenie określonych w Kodeksie Etyki zasad postępowania
  może przesłać swoje zgłoszenie bezpośrednio do Komitetu ds. Etyki, jako niezależnego  organu, korzystając z dedykowanej platformy cyfrowej zapewniającej poufność i anonimowość.
   
  Osoby spoza przedsiębiorstwa mogą zwrócić się ze swoim zgłoszeniem bezpośrednio do Komitetu ds. Etyki, korzystając z adresu
   
   ethique.ve@veolia.com
   
   w szczególności w przypadku zdarzeń uznanych za działania korupcyjne lub za płatną protekcję.  Kodeks antykorupcyjny


  Dla nowoczesnych firm działania korupcyjne są praktyką nie do przyjęcia, dlatego Veolia przywiązuje niezwykłą wagę do zwalczania korupcji we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, realizując w ten sposób  swoje zobowiązania wynikające z Kodeksu Etyki, w szczególności w zakresie  respektowania wartości Grupy Veolia.
  Kodeks Antykorupcyjny stanowi integralną część strategii Grupy Veolia w zakresie identyfikacji ryzyk i zapobiegania im. Jednocześnie Kodeks jest ważnym sygnałem dla naszych partnerów, klientów i współpracowników, ponieważ stanowi on zobowiązanie Grupy Veolia do nietolerowania zachowań korupcyjnych w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz w relacjach biznesowych. Jest także znakiem, że chcemy współpracować z partnerami, którzy podzielają te same wartości i gotowi są stosować się do naszych zasad współpracy określonych w Kodeksie Antykorupcyjnym oraz w Kodeksie Etycznym.
  Kodeks antykorupcyjny
  PDF - 174.18 KB


   
Nasza odpowiedzialność wobec środowiska

Spółki grupy Veolia w Polsce przykładają wielką wagę do bezpieczeństwa środowiskowego. Wynikiem tego jest zobowiązanie do:

 • wdrażania nowoczesnych rozwiązań ograniczających emisje,
 • zmniejszania zużycia surowców i energii,
 • produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz w procesie kogeneracji.


Gwarancją rzetelności i profesjonalizmu Veolii w obszarach funkcjonowania spółek jest system zarządzania certyfikowany na zgodność z normami:

 • zarządzania jakością PN-EN ISO 9001
 • zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001
 • zarządzania energią PN-EN ISO 50001.
 
Nasi pracownicy
 • Szeroka oferta szkoleń i programów rozwojowych.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.
 • Wewnętrzny rynek pracy dla wsparcia mobilności pracowników.
 • Roczne Podsumowanie Pracy każdego pracownika.
 • Badania klimatu społecznego w Grupie.
 • Rozwój aktywności sportowej.
 • Kształtowanie postaw sprzyjających uzyskaniu równowagi praca-życie.
 • Programy promujące kulturę bezpiecznej pracy (ABS, 360 stopni, Targi Bezpieczeństwa, Tydzień Bezpieczeństwa).
 • Kształtowanie postaw prośrodowiskowych.
 
Współpraca ze społecznościami lokalnymi
 • Współpraca ze społecznościami lokalnymi na rzecz poprawy stanu środowiska i warunków życia w miastach.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi i merytoryczny wkład w kształtowanie programów kształcenia uwzględniających kierunki rozwoju energetyki.
 • Wspieranie szkolnictwa zawodowego poprzez tworzenie klas patronackich dla zawodu technika energetyka.
 • Edukacja na temat wytwarzania i dostaw ciepła (m.in. Drzwi Otwarte w elektrociepłowniach).
 • Kampanie promujące proekologiczne zachowania w życiu codziennym: ograniczanie tzw. niskiej emisji, segregację odpadów, efektywne korzystanie z energii i wody.

 

 

 

fundacja veolia
Działa na rzecz społeczności
lokalnych angażując pracowników
grupy Veolia
w projekty wolontaryjne.

SAV
Innowacyjny program edukacyjny adresowany do utalentowanej sportowo młodzieży, którego celem jest wsparcie rozwoju ich kariery sportowej.