Smart City

Smart city (inteligentne miasto) to innowacyjna koncepcja funkcjonowania miasta, której wdrożenie jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Jest to odpowiedź na stale rosnące potrzeby samorządów, przedsiębiorstw działających lokalnie, jak i mieszkańców.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt [email protected]

Największe wyzwania stojące przed miastami: 

Ilość i jakość zasobów naturalnych

Zmiany  w populacji i rozlewanie się miast (rozprzestrzenianie się
osiedli o niskiej gęstości
zaludnienia)

Efektywność produkcji, dostarczania i zużywania różnych mediów

Veolia  oferuje kompleksową usługę zarządzania gospodarką cieplną (e-ciepło) i/lub wodno-ściekową (e-woda) terenów miejskich w oparciu o nowoczesną platformę cyfrową. Integruje ona dostępne informacje i wiedzę pochodzące z różnych systemów i źródeł, a  także wiedzę  i doświadczenie  osób zaangażowanych w określone procesy.  Na jednej platformie mamy informacje tradycyjnie widoczne w odrębnych systemach, jak  np. SCADA, GIS,  programy do zarządzania majątkiem, odczyty z rożnego rodzaju liczników i wskaźników (np. wodomierzy, przepływomierzy, czujników jakości wody). Użytkownicy końcowi definiują zasób informacji, które są niezbędne do podejmowania przez nich decyzji operacyjnych,  dotyczących zarządzania kryzysowego, jak również planowania dalszego rozwoju. Dostawca rozwiązania uwzględniając wszystkie informacje, wzbogacone o modele analityczne i prognostyczne przygotowuje rozwiązanie dedykowane pod określonego Klienta. Istnieje także  możliwość rozszerzenia zakresu działania  platformy o inne obszary funkcjonowania miasta, jak np. związane z jakością powietrza czy poziomem zanieczyszczeń.

 

Przykładowe pozostałe obszary, które mogą być wizualizowane dla użytkowników końcowych:

  • Wizualizacja sieci miejskiej wraz z podaniem odległości do sieci w przypadku braku dostępu (dla nowych obiektów)
  • Wskazania poziomu zanieczyszczenia powietrza na podstawie dostępnych odczytów
  • Generowanie raportów zawierających rekomendacje rozwoju sieci cieplnej/sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • Wizualizacja wysp termicznych
  • Wizualizacja zużycia energii określonego obiektu w porównaniu z innymi obiektami

 

Korzyści dla samorządów z wdrożenia rozwiązań Veolii:

  • Zmniejszenie wykorzystania zasobów naturalnych
  • Optymalizacja usług komunalnych
  • Zmniejszenie kosztów i optymalizacja procesów
Veolia zarządza sieciami ciepłowniczymi, produkuje i dostarcza ciepło mieszkańcom miast, instytucjom publicznym i i klientom przemysłowym.
Veolia oferuje kompleksowe rozwiązania związane z funkcjonowaniem systemów wodno-kanalizacyjnych, dostawami wody i odbiorem ścieków.
Veolia oferuje samorządom odpowiedni model kontraktu, oparty na partnerstwie i zrównoważonym podziale odpowiedzialności.